"ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงวัฒนธรรม แกนนำพลังงาน มาตรฐานผ้าไหม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน"  
 
 ประวัติหน่วยงาน
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบต.
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือประชาชน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของผู้บริหาร
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการบริหารความเสี่ยง
 แผนแม่บทสารสนเทศ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเชิญร่วมสังเกตการณ์
 คำสั่ง/ประกาศอื่นๆ
 คู่มือการใช้ทรัพย์สิน/แบบฟอร์มการยืมพัสดุและคืนพัสดุ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (แบบฟอร์มต่าง ๆ)
 ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 แผนอัตรากำลัง3ปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนกลยุทธ์
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
 การวางแผนความก้าวหน้า
 คำสั่งงานบุคคล
 หนังสือราชการเกี่ยวกับงานบุคคล
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
 แบบฟอร์มงานบุคคล
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
 การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 พจนานุกรมสมรรถนะ
 ระบบจัดการองค์ความรู้ KM
 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประกาศงานบุคคล
 ข้อมูลด้าน Competency
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 การใช้่จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 การใช้่จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 
 
 งานบริการจัดเก็บภาษี
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่โลก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วสิริสุข
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโชคใต้
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน
 ภาพกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับสมัครเด็กนักเรียน
 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน)
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6-ปี
 แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19
 คู่มือการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 คู่มือการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตามมาตรการป้องกันก
 
 
 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ/ผู้ป่วยเอดส์
 งานเด็กแรกเกิด
 งานส่งเสริมอาชีพ
 งานเด็กและเยาวชน
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่โลก
 แบบฟอร์มคำขอ
 คู่มือประชาชน
 
 งานก่อสร้าง
 งานประสานสาธารณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 งานผังเมือง
 คู่มือประชาชน งานกองช่าง
 แบบฟอร์มคำขอ งานกองช่าง
 ธนาคารขยะตำบลอู่โลก
 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกองช่าง
 ติดต่อสอบถาม กองช่าง อบต.อู่โลก
  Facebook กองช่าง
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตรวจติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตรวจติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 - บ้านบวรรัตน์ หมู่ที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 - บ้านบวรรัตน์ หมู่ที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
กิจกรรมคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563
กิจกรรมคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563 
ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 
ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเฝ้าระวังอบายมุขการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลอู่โลก
ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเฝ้าระวังอบายมุขการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลอู่โลก 
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนันทนาการและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปี2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนันทนาการและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปี2563 
ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก BIG CLEANING DAY
ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก BIG CLEANING DAY 
ภาพกิจกรรมจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิค-19
ภาพกิจกรรมจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิค-19 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย อบต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย อบต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 29 พ.ค.63 อบต.อู่โลก จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม กิจกรรมพัฒนาแหล่งนำ้สระหนองนำ้กันจารย์ ณ บริเวณหนองนำ้บ้านหนองกันจารย์ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
วันที่ 29 พ.ค.63 อบต.อู่โลก จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม กิจกรรมพัฒนาแหล่งนำ้สระหนองนำ้กันจารย์ ณ บริเวณหนองนำ้บ้านหนองกันจารย์ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อบต.อู่โลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อบต.อู่โลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 14 เมษายน 2563 อบต.อู่โลก ออกพื้นที่ ตรวจเยี่ยมร้านค้าชุมชนในตำบลอู่โลกพร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว
วันที่ 14 เมษายน 2563 อบต.อู่โลก ออกพื้นที่ ตรวจเยี่ยมร้านค้าชุมชนในตำบลอู่โลกพร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว 
วันที่ 10 เมษายน 2563 อบต.อู่โลก ออกเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากผ้า(เพิ่มเติม)และมอบเงินสมทบสำหรับผู้อยู่ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ทั้ง 11 หมู่บ้าน
วันที่ 10 เมษายน 2563 อบต.อู่โลก ออกเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากผ้า(เพิ่มเติม)และมอบเงินสมทบสำหรับผู้อยู่ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
วันที่ 2 เมษายน 2563 นำโดยนายธงชัยบวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก นำหน้ากากอนามัย เทอร์โมสแกน สเปรย์แอลอฮอร์ มอบให้หมู่บ้านในเขตบริการตำบลอู่โลกทั้ง 11 หมู่บ้าน ณ จุดคัดกรองการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสโคโรนา(covid-19)
วันที่ 2 เมษายน 2563 นำโดยนายธงชัยบวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก นำหน้ากากอนามัย เทอร์โมสแกน สเปรย์แอลอฮอร์ มอบให้หมู่บ้านในเขตบริการตำบลอู่โลกทั้ง 11 หมู่บ้าน ณ จุดคัดกรองการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสโคโรนา(covid-19)  
อบต.อู่โลก ออกพื้นที่ให้ความรู้ และสอนทำหน้ากากอนามัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วศิริสุข อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
อบต.อู่โลก ออกพื้นที่ให้ความรู้ และสอนทำหน้ากากอนามัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วศิริสุข อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.อู่โลก ร่วมแรงร่วมใจ big cleaning day
วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.อู่โลก ร่วมแรงร่วมใจ big cleaning day 
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 
ภาพกิจกรรมการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2560
ภาพกิจกรรมการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2560 
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำปีการศึกษา 2560 
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน IQ-EQ สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน IQ-EQ สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 
ภาพกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 
รวมภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำปีการศึกษา 2559 
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน IQ-EQ สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน IQ-EQ สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 
ภาพกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ
ภาพกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ  
ภาพกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2559 
ถนนไร้ฝุ่น ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ถนนไร้ฝุ่น ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 
ถนนคนเดิน(ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
ถนนคนเดิน(ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2560 
ภาพการรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพการรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ประจำปีการศึกษา 2560 
ทดสอบกองช่าง
ทดสอบกองช่าง 
อู่โลก
อู่โลก 
อปพร 1
อปพร 1 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4406 9707 มือถือ 08 2366 4333 E-mail : uloke.001@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.