"ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงวัฒนธรรม แกนนำพลังงาน มาตรฐานผ้าไหม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน"  
 
 ประวัติหน่วยงาน
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบต.
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 คู่มือประชาชน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของผู้บริหาร
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการบริหารความเสี่ยง
 แผนแม่บทสารสนเทศ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเชิญร่วมสังเกตการณ์
 คำสั่ง/ประกาศอื่นๆ
 คู่มือการใช้ทรัพย์สิน/แบบฟอร์มการยืมพัสดุและคืนพัสดุ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (แบบฟอร์มต่าง ๆ)
 ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 แผนอัตรากำลัง3ปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนกลยุทธ์
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
 การวางแผนความก้าวหน้า
 คำสั่งงานบุคคล
 หนังสือราชการเกี่ยวกับงานบุคคล
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
 แบบฟอร์มงานบุคคล
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ต่อสัญญาจ้าง
 การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 พจนานุกรมสมรรถนะ
 ระบบจัดการองค์ความรู้ KM
 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประกาศงานบุคคล
 ข้อมูลด้าน Competency (สมรรถนะ)
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรส่วนท้องถิ่น LHR
 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 คร
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประ
 
 
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 การใช้่จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 การใช้่จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 รายงานการรับ-การจ่าย ประจำปี
 
 
 งานบริการจัดเก็บภาษี
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่โลก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วสิริสุข
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโชคใต้
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน
 ภาพกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับสมัครเด็กนักเรียน
 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน)
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6-ปี
 แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19
 คู่มือการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 คู่มือการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตามมาตรการป้องกันก
 
 
 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ/ผู้ป่วยเอดส์
 งานเด็กแรกเกิด
 งานส่งเสริมอาชีพ
 งานเด็กและเยาวชน
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่โลก
 แบบฟอร์มคำขอ
 คู่มือประชาชน
 
 งานก่อสร้าง
 งานประสานสาธารณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 งานผังเมือง
 คู่มือประชาชน งานกองช่าง
 แบบฟอร์มคำขอ งานกองช่าง
 ธนาคารขยะตำบลอู่โลก
 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกองช่าง
 ติดต่อสอบถาม กองช่าง อบต.อู่โลก
  Facebook กองช่าง
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม ทำหน้ากากผ้า
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม ทำหน้ากากผ้า 
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม Big Cleaning Day
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม Big Cleaning Day 
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม รับมอบเกียรติบัตรประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม รับมอบเกียรติบัตรประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
วันที่ 4 มี.ค. 2564 นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้านระดับตำบลอู่โลก
วันที่ 4 มี.ค. 2564 นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้านระดับตำบลอู่โลก 
ภาพประชุมสภา อบต.อู่โลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
ภาพประชุมสภา อบต.อู่โลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 24 ก.พ.64 ท่านผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ณ ปราสาทตระเปียงเตีย
วันที่ 24 ก.พ.64 ท่านผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ณ ปราสาทตระเปียงเตีย 
ท่านผู้บริหาร พนักงาน ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหนองกันจารย์ เพื่อชี้แจงโครงการการจัดการขยะในชุมชน และโครงการขุดลอกหนองน้ำ
ท่านผู้บริหาร พนักงาน ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหนองกันจารย์ เพื่อชี้แจงโครงการการจัดการขยะในชุมชน และโครงการขุดลอกหนองน้ำ 
วันที่ 15 มกราคม 2564 นำโดยนายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ นายก อบต.อู่โลก และนางสุนันทา มูลศาสตร์สาทร ปลัด อบต.อู่โลก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.อู่โลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา ณ โรงเรียนพนาสนวิท
วันที่ 15 มกราคม 2564 นำโดยนายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ นายก อบต.อู่โลก และนางสุนันทา มูลศาสตร์สาทร ปลัด อบต.อู่โลก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.อู่โลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา ณ โรงเรียนพนาสนวิท 
การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) 
ประชุมเตรียมพร้อมและจัดการศึกษาฯเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
ประชุมเตรียมพร้อมและจัดการศึกษาฯเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) 
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาถนนเส้น2077(สุรินทร์-สังขะ) จากหน้า ร.ร.พนาสนวิทยา-บ้านโคกสะอาด
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาถนนเส้น2077(สุรินทร์-สังขะ) จากหน้า ร.ร.พนาสนวิทยา-บ้านโคกสะอาด 
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 อบต.อู่โลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง ลอกผักตบชวา ณ สระตาจันทร์ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์)
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 อบต.อู่โลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง ลอกผักตบชวา ณ สระตาจันทร์ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์) 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนันทนาการและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปี2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนันทนาการและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปี2563 
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อบต.อู่โลก ร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ ออกสำรวจบ้านยากไร้เพื่อขอรับงบประมาณจาก อบจ.สุรินทร์
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อบต.อู่โลก ร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ ออกสำรวจบ้านยากไร้เพื่อขอรับงบประมาณจาก อบจ.สุรินทร์ 
วันที่ 25 กันยายน 2563 อบต.อู่โลก จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68 พรรษา 28 กรฎาคม 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บนำ้ห้วยขาแมง บ้านมะลูจรุง ม.5 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
วันที่ 25 กันยายน 2563 อบต.อู่โลก จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68 พรรษา 28 กรฎาคม 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บนำ้ห้วยขาแมง บ้านมะลูจรุง ม.5 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 15 กันยายน 2563 อบต.อู่โลก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มาศึกษาดูงานการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยการจัดตั้งธนาคารขยะ
วันที่ 15 กันยายน 2563 อบต.อู่โลก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มาศึกษาดูงานการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยการจัดตั้งธนาคารขยะ 
อบต.อู่โลก ร่วมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ อุทิศส่วนบุญแก่ผู้ล่วงลับ ประจำปี 2563
อบต.อู่โลก ร่วมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ อุทิศส่วนบุญแก่ผู้ล่วงลับ ประจำปี 2563 
วันที่ 11 กันยายน 2563 อบต.อู่โลก จัดโครงการ การจัดการภัยพิบัติในชุมชน ณ ศาลากลางบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
วันที่ 11 กันยายน 2563 อบต.อู่โลก จัดโครงการ การจัดการภัยพิบัติในชุมชน ณ ศาลากลางบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 10 กันยายน 2563 อบต.อู่โลก จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางบ้านหนอ
วันที่ 10 กันยายน 2563 อบต.อู่โลก จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางบ้านหนอ 
อบต.อู่โลก ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อบต.อู่โลก ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้ก่อการดีตำบลอู่โลก จัดโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมนำ้ เยาวชนตำบลอู่โลก ว่ายนำ้เป็น เล่นนำ้ได้ปลอดภัย
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้ก่อการดีตำบลอู่โลก จัดโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมนำ้ เยาวชนตำบลอู่โลก ว่ายนำ้เป็น เล่นนำ้ได้ปลอดภัย 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อบต.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดตะเคียนบวรรัตน์ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อบต.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดตะเคียนบวรรัตน์ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 อบต.อู่โลก ได้ดำเนินการจัดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้านโนนกลาง
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 อบต.อู่โลก ได้ดำเนินการจัดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้านโนนกลาง 
อบต.อู่โลก ออกฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลอู่โลก
อบต.อู่โลก ออกฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลอู่โลก 
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ทอดกฐินสามัคคี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ณ สำนักสงฆ์เพชรจังวา
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ทอดกฐินสามัคคี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ณ สำนักสงฆ์เพชรจังวา 
ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2563
ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 
ออกติดตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและโครงที่ขอรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563
ออกติดตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและโครงที่ขอรับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 
เชิญร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
เชิญร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.สังกัด อบต.อู่โลก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.สังกัด อบต.อู่โลก 
นที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบต.อู่โลก จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยยึดมั่นหลักความโปร่งใส
นที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบต.อู่โลก จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยยึดมั่นหลักความโปร่งใส 
ภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
โครงการจัดการขยะในชุมชน
โครงการจัดการขยะในชุมชน 
จ่ายเงินออมธนาคารขยะบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 (ครบ 1 ปี) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
จ่ายเงินออมธนาคารขยะบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 (ครบ 1 ปี) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตรวจติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตรวจติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 - บ้านบวรรัตน์ หมู่ที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 - บ้านบวรรัตน์ หมู่ที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
ภาพกิจกรรมออมขยะ กับ ธนาคารขยะบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
กิจกรรมคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563
กิจกรรมคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563 
ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 
ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเฝ้าระวังอบายมุขการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลอู่โลก
ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเฝ้าระวังอบายมุขการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลอู่โลก 
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนันทนาการและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปี2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนันทนาการและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปี2563 
ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก BIG CLEANING DAY
ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก BIG CLEANING DAY 
ภาพกิจกรรมจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิค-19
ภาพกิจกรรมจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิค-19 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย อบต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย อบต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 29 พ.ค.63 อบต.อู่โลก จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม กิจกรรมพัฒนาแหล่งนำ้สระหนองนำ้กันจารย์ ณ บริเวณหนองนำ้บ้านหนองกันจารย์ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
วันที่ 29 พ.ค.63 อบต.อู่โลก จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม กิจกรรมพัฒนาแหล่งนำ้สระหนองนำ้กันจารย์ ณ บริเวณหนองนำ้บ้านหนองกันจารย์ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อบต.อู่โลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อบต.อู่โลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 14 เมษายน 2563 อบต.อู่โลก ออกพื้นที่ ตรวจเยี่ยมร้านค้าชุมชนในตำบลอู่โลกพร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว
วันที่ 14 เมษายน 2563 อบต.อู่โลก ออกพื้นที่ ตรวจเยี่ยมร้านค้าชุมชนในตำบลอู่โลกพร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว 
วันที่ 10 เมษายน 2563 อบต.อู่โลก ออกเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากผ้า(เพิ่มเติม)และมอบเงินสมทบสำหรับผู้อยู่ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ทั้ง 11 หมู่บ้าน
วันที่ 10 เมษายน 2563 อบต.อู่โลก ออกเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากผ้า(เพิ่มเติม)และมอบเงินสมทบสำหรับผู้อยู่ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ทั้ง 11 หมู่บ้าน 
วันที่ 2 เมษายน 2563 นำโดยนายธงชัยบวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก นำหน้ากากอนามัย เทอร์โมสแกน สเปรย์แอลอฮอร์ มอบให้หมู่บ้านในเขตบริการตำบลอู่โลกทั้ง 11 หมู่บ้าน ณ จุดคัดกรองการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสโคโรนา(covid-19)
วันที่ 2 เมษายน 2563 นำโดยนายธงชัยบวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก นำหน้ากากอนามัย เทอร์โมสแกน สเปรย์แอลอฮอร์ มอบให้หมู่บ้านในเขตบริการตำบลอู่โลกทั้ง 11 หมู่บ้าน ณ จุดคัดกรองการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสโคโรนา(covid-19)  
อบต.อู่โลก ออกพื้นที่ให้ความรู้ และสอนทำหน้ากากอนามัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วศิริสุข อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
อบต.อู่โลก ออกพื้นที่ให้ความรู้ และสอนทำหน้ากากอนามัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วศิริสุข อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 
วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.อู่โลก ร่วมแรงร่วมใจ big cleaning day
วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.อู่โลก ร่วมแรงร่วมใจ big cleaning day 
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4406 9707 มือถือ 08 2366 4333 E-mail : uloke.001@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.