"ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงวัฒนธรรม แกนนำพลังงาน มาตรฐานผ้าไหม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน"  
 
 ประวัติหน่วยงาน
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบต.
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 คู่มือประชาชน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของผู้บริหาร
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการบริหารความเสี่ยง
 แผนแม่บทสารสนเทศ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเชิญร่วมสังเกตการณ์
 คำสั่ง/ประกาศอื่นๆ
 คู่มือการใช้ทรัพย์สิน/แบบฟอร์มการยืมพัสดุและคืนพัสดุ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (แบบฟอร์มต่าง ๆ)
 ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 แผนอัตรากำลัง3ปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนกลยุทธ์
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
 การวางแผนความก้าวหน้า
 คำสั่งงานบุคคล
 หนังสือราชการเกี่ยวกับงานบุคคล
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
 แบบฟอร์มงานบุคคล
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ต่อสัญญาจ้าง
 การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 พจนานุกรมสมรรถนะ
 ระบบจัดการองค์ความรู้ KM
 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประกาศงานบุคคล
 ข้อมูลด้าน Competency (สมรรถนะ)
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรส่วนท้องถิ่น LHR
 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 คร
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประ
 
 
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 การใช้่จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 การใช้่จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 รายงานการรับ-การจ่าย ประจำปี
 
 
 งานบริการจัดเก็บภาษี
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่โลก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วสิริสุข
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโชคใต้
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน
 ภาพกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับสมัครเด็กนักเรียน
 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน)
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6-ปี
 แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19
 คู่มือการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 คู่มือการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตามมาตรการป้องกันก
 
 
 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ/ผู้ป่วยเอดส์
 งานเด็กแรกเกิด
 งานส่งเสริมอาชีพ
 งานเด็กและเยาวชน
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่โลก
 แบบฟอร์มคำขอ
 คู่มือประชาชน
 
 งานก่อสร้าง
 งานประสานสาธารณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 งานผังเมือง
 คู่มือประชาชน งานกองช่าง
 แบบฟอร์มคำขอ งานกองช่าง
 ธนาคารขยะตำบลอู่โลก
 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกองช่าง
 ติดต่อสอบถาม กองช่าง อบต.อู่โลก
  Facebook กองช่าง
 
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
_______________________________________________________________________________________________________
ประวัติหน่วยงาน
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1 ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลอู่โลก มีประวัติความเป็นมาโดยบรรพบุรุษเป็นชาวบ้านลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากเพื่อทำการเกษตร จนสามารถตั้งหมู่บ้านอู่โลก เดิมใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาเขมร กระทั่งตำบลลำดวนได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ 3 มกราคม 2520 จึงมีการตั้งเป็น ตำบลอู่โลก อยู่ในเขตปกครองของอำเภอลำดวนจนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลกได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 420ลำดับที่ 3,146 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ที่ทำการตั้งอยู่ที่ บ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ตำบลอู่โลก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำดวนประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70.60 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 44,125 ไร่

ตำบลอู่โลก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลลำดวนสุรพินท์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

1.2 สภาพภูมิประเทศ

ตำบลอู่โลก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยประมาณ 8๐ % เป็นพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ และ2๐% จะเป็นพื้นที่ดอน มีทางหลวงแผ่นดิน ผ่านด้านตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบล และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒88 ผ่านทางตอนกลาง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศโดยทั่วไป คล้ายคลึงกันกับทุกตำบลในพื้นที่อำเภอลำดวน จะมีฝนตกหนักในฤดูฝนประมาณเดือนกันยายนสามารถแบ่งลักษณะอากาศได้ ๓ ฤดูกาล คือ

- ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ของทุกปี

- ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม ของทุกปี

- ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินของตำบลอู่โลก เป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว จึงทำให้ดินอุ้มน้ำได้ไม่ดีและขาดความอุดมสมบูรณ์

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลอู่โลก มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ ห้วยกำโพก ลำห้วยอันตุง ฝายน้ำล้นลำห้วยทับทัน คลองหนองปรีง หนองกันจารย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ทำประโยชน์ให้แก่ตำบลอู่โลกเป็นอย่างมาก

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลอู่โลกมีพื้นที่ป่าชุมชนอู่โลก - เมืองทอง ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองทองหมู่ที่ 10 มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นป่าไม้เบญจพรรณ ลักษณะป่าจะเป็นประเภทเดียวกัน เช่น ไม้เต็ง ไม้มะค่าแต้ ไม้ประดู่ ไม้ยางนา ไม้แดง ไม้ตะแบง ไม้จบก เป็นต้น

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลอู่โลก แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มีเขตปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,687 คน 1,499 ครัวเรือน ปัจจุบันมีนางจิรา สังข์ลาย เป็นกำนันตำบลอู่โลก

บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 นางพานิช เขียวอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 นายถนอม บุตรงาม ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองกันจารย์ หมู่ที่ 3 นายสุวรรณ สมนึก ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโชกใต้ หมู่ที่ 4 นายสุถิตย์ สุภิษะ ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5 นายประนี พันธ์พงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านอู่โลก หมู่ที่ 6 นางจำเนียน บรรลุสุข ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านเพชรจังวา หมู่ที่ 7 นายประสิทธิ์ แสวงสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองปรีง หมู่ที่ 8 นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์มาก ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 นายจำเริญ จารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 นางจิรา สังข์ลาย กำนันตำบลอู่โลก

บ้านบวรรัตน์ หมู่ที่ 11 นายปรีดา อัมหธร ผู้ใหญ่บ้าน

2.2 การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลกได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 11 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านตะเคียน

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านโคกเกาะ

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านหนองกันจารย์

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้านโชกใต้

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้านมะลูจรุง

หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านอู่โลก

หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้านเพชรจังวา

หน่วยเลือกตั้งที่ 8 บ้านหนองปรีง

หน่วยเลือกตั้งที่ 9 บ้านโนนกลาง

หน่วยเลือกตั้งที่ 10 บ้านเมืองทอง

หน่วยเลือกตั้งที่ 11 บ้านบวรรัตน์

มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรงจากประชาชน จำนวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อบต.อู่โลก

ครั้งที่ 1 นางสุภาภรณ์ ทองจันทร์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อบต.อู่โลก

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ นายปริญญา ดาศรี

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ นายปริญญา ดาศรี

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552 ผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ

ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ

มีการเลือกตั้งกำนันตำบลอู่โลก จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

กำนันคนที่ 1 ชื่อนายสุบิน พระงาม (ตั้งแต่ พ.ศ.2523 - 2537)

กำนันคนที่ 2 ชื่อนายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ.2537 - 2548)

กำนันคนที่ 3 ชื่อนายรอย สมนึก (ตั้งแต่ พ.ศ.2548 - 2551)

กำนันคนที่ 4 ชื่อนายสุรศักดิ์ กองศิริ (ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2555)

กำนันคนที่ 5 ชื่อนางจิรา สังข์ลาย (ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน)

3.ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลอู่โลก แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มีเขตปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,647 คน 1,525 ครัวเรือน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านตะเคียน

268

275

543

269

273

542

150

2

บ้านโคกเกาะ

457

439

896

457

435

892

232

3

บ้านหนองกันจารย์

170

157

327

169

158

327

99

4

บ้านโชกใต้

379

416

795

373

414

787

216

5

บ้านมะลูจรุง

291

315

609

286

313

599

167

6

บ้านอู่โลก

295

314

609

299

312

611

171

7

บ้านเพชรจังวา

186

193

379

187

197

384

95

8

บ้านหนองปรีง

204

188

392

205

184

389

90

9

บ้านโนนกลาง

202

217

419

203

218

421

106

10

บ้านเมืองทอง

140

149

289

137

147

284

77

11

บ้านบวรรัตน์

210

208

418

209

202

411

122

2,805

2,871

5,676

2,794

2,853

5,647

1,525

4.สภาพทางสังคม

4.1 สถานศึกษา มีโรงเรียน จำนวน 6 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงเรียนพนาสนวิทยา(ขยายโอกาส)

2.โรงเรียนบ้านตะเคียน

3.โรงเรียนบ้านโคกเกาะ

4.โรงเรียนบ้านโชกใต้

5.โรงเรียนบ้านมะลูจรุง - หนองปรีง

6.โรงเรียนบ้านอู่โลก

7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน

8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วสิริสุข

9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชกใต้

10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอู่โลก

4.2 สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่โลก

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตะเคียน

- มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 135 คน

- มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

- อัตราการมีใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์

4.5 การสังคมสงเคราะห์ ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปัจจุบันมี 919 คน

2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปัจจุบันมี 275 คน

3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปัจจุบันมี 8 คน

5.บริการขั้นพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย

1.ถนนสายบ้านมะลูจรูง - บ้านบวรรัตน์ ระยะทาง ประมาณ 8,500 เมตร

2.ถนนสายบ้านหนองปรีง - โคกสะอาด ระยะทาง ประมาณ 4,500 เมตร

3.ถนนสายรอง สำหรับการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและหินคลุก

ถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ถนนดินลงหินคลุก ระยะทางรวม 40,177 เมตร

- ถนนลาดยาง ระยะทางรวม 8,350 เมตร

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 15,463 เมตร

5.2 การไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าพื้นฐาน ทุกครัวเรือนมีฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 99.80แต่ระบบไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม

5.3 ประปา มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

- บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1

- บ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2

- บ้านหนองกันจารย์ หมู่ที่ 3

- บ้านโชกใต้ หมู่ที่ 4

- บ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5

- บ้านอู่โลก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6

- บ้านหนองปรีง หมู่ที่ 8

- บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9

5.4 โทรศัพท์

ในเขตตำบลมีตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะแต่ไม่ค่อยมีการใช้มากนัก เนื่องจาการขยายระบบบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมกว่า การใช้งานที่สะดวก กว่าร้อยละ 90 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้

5.6 ไปรษณีย์การสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์

ตำบลอู่โลกส่วนใหญ่ใช้บริการไปรษณีย์การสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทขนส่งเอกชน ในการรับส่งพัสดุภัณฑ์ซึ่งมีความสะดวกพอสมควร

6.ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

- การเพาะปลูกพืชหลักคือข้าว โดยในตำบลมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 17,485 ไร่ ส่วน

ใหญ่เป็นนาปีและใช้ข้าวพันธ์ ดอกมะลิ 105 และกข.15

- พืชไร่และพืชฤดูแล้ง มีการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าว ไร่อ้อยและปลูกถั่วพร้าบำรุงดิน

เริ่มแพร่หลายเพราะถือว่าเป็นพืชใช้น้ำน้อยและมีรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น

- หม่อน ไหม มีครอบครัวที่เลี้ยงไหมทุกหมู่บ้านแต่ไม่ปรากฏว่าเกษตรกรได้มีการพัฒนา

ยังคงใช้วิธีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม

- การเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็นอาชีพในครัวเรือน และสัตว์ปีก

จำพวก เป็ด ไก่พื้นเมือง ห่าน เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย

6.2 การประมง

ในพื้นที่ตำบลส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งทำการประมง เท่าที่พบจะมีการส่งเสริมการเลี้ยงภาค

ครัวเรือนตามโครงการในแหล่งน้ำของหมู่บ้าน และมีแหล่งน้ำที่ขุดบ่อล่อปลาตามหัวไร่ปลายนาของเกษตรกรเท่านั้น

6.3 การปศุสัตว์

- พื้นที่ปลูกหญ้า 145 ไร่

- โค จำนวน 2,576 ตัว จำนวน 703 ครัวเรือน

- กระบือ จำนวน 687 ตัว จำนวน 188 ครัวเรือน

- สุกร จำนวน 753 ตัว

- ไก่ จำนวน 15,200 ตัว

- เป็ด จำนวน 14,500 ตัว

- แพะ จำนวน 15 ตัว

- สัตว์เลี้ยงอื่น ฯ

6.4 การบริการ

- ร้านอาหาร -ไม่มี

- ร้านเสริมสวย

6.5 การท่องเที่ยว

- ตำบลอู่โลกไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ แต่มีแหล่งน้ำหนองกันจารย์ เป็นสถานที่

พักผ่อนตามฤดูเทศกาล

6.6 อุตสาหกรรม

- ตำบลอู่โลก ไม่ใช่เขตทำอุตสาหกรรม

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ

6.7.1 ในตำบลอู่โลกมีการพาณิชย์ ประกอบด้วย

- โรงสีข้าว 24 แห่ง

- ปั๊มน้ำมันแบบหยอดเหรียญ 3 แห่ง

- ร้านค้าขายต่าง ๆ 51 แห่ง

- ร้านซ่อมรถยนต์ 1 แห่ง

- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 แห่ง

- รถบริการเกี่ยวนวดข้าว 11 คัน

6.7.2 กลุ่มอาชีพ ตำบลอู่โลกมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 13 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน

2.กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านตะเคียน

3.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกเกาะ

4.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกันจารย์

5.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโชกใต้

6.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านมะลูจรุง

7.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอู่โลก

8.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเพชรจังวา

9.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองปรีง

10.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนกลาง

11.กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโนนกลาง

12.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเมืองทอง

13.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบวรรัตน์

6.8 แรงงาน

การใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นการใช้แรงงานในพื้นที่ภาคการเกษตรและการก่อสร้าง แต่วัย

แรงงานจะอพยพไปใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในต่างถิ่น

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลอู่โลกจะนับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถานประจำตำบลอู่โลก มีวัด 2 แห่ง และสำนักสงฆ์ 4 แห่ง ดังนี้

- วัดบ้านตะเคียนบวรรัตน์ ตั้งอยู่ที่บ้านบวรรัตน์ หมู่ที่ ๑๑

- วัดนิเวศาราม (วัดบ้านอู่โลก) ตั้งอยู่ที่บ้านอู่โลก หมู่ที่ 6

- สำนักสงฆ์สันติวนาราม (วัดบ้านโนนกลาง) ตั้งอยู่ที่บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9

- สำนักสงฆ์บ้านโคกเกาะ (วัดบ้านโคกเกาะ) ตั้งอยู่ที่บ้านบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2

- สำนักสงฆ์บ้านเพชรจังวา ตั้งอยู่ที่บ้านเพชรจังวา หมู่ที่ 7

- สำนักสงฆ์บ้านมะลูจรูง ตั้งอยู่ที่บ้านมะลูจรูง หมู่ที่ 5

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีและงานประจำปีประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก จะมีความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวทย์มนต์คาถา และนับถือโชคลาง มีจิตใจฝังอยู่ในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและอิงกับพระพุทธศาสนาประเพณีหลักๆที่สำคัญในตำบล ประกอบด้วย

- พิธีแซนโฎนตา

- ประเพณีกวนข้าวทิพย์

- ประเพณีสงกรานต์

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา

- ประเพณีวันลอยกระทง

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาถิ่นหลักของประชาชนในตำบลอู่โลก คือพูดภาษาเขมร ภาษากูย ภาษาลาว(ภาษาอิสาน)

และมีบางส่วนที่พูดภาษาไทย

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองที่สำคัญของตำบลอู่โลก คือผ้าไหมพื้นเมือง และผ้าไหมต่าง ๆ ซึ่งได้รับความนิยมและมีกลุ่มทอผ้าไหมในทุกหมู่บ้าน ถือว่าเป็นสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่สำคัญ

8.ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

8.1.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ

มีห้วยและลำคลองไหลผ่านตำบลและมีแหล่งน้ำธรรมชาติ 2 แห่งประกอบด้วย

1. คลองหนองปรีง - หนองกันจารย์ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

2. ลำห้วยอันตุง ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร

8.1.2.แหล่งน้ำธรรมชาติ สระน้ำจำนวน 10 แห่ง ได้แก่

1. หนองน้ำบ้านเพชรจังวา หมู่ที่ 7

2. หนองน้ำบ้านอู่โลก หมู่ที่ 6

3. หนองน้ำห้วยขาแมง หมู่ที่ 5

4. หนองน้ำบ้านมะลูจรูง หมู่ที่ 5

5. หนองน้ำบ้านหนองปรีง หมู่ที่ 8

6. หนองน้ำหนองปุระ หมู่ที่ 4

7. หนองน้ำโชกใต้ หมู่ที่ 4

8. หนองน้ำกันจารย์ หมู่ที่ 3

9. อ่างเก็บน้ำบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2

10. ชลประทานบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1

8.1.3 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย

สระน้ำ 2 แห่ง ได้แก่

1. สระน้ำบ้านมะลูจรูง

2. สระน้ำบ้านหนองปรีง

ฝายกั้นน้ำ ในลำคลอง 4 แห่ง

8.2 ป่าไม้

ในตำบลอู่โลกมีพื้นที่ป่าชุมชน 1 แห่งคือป่าอู่โลก - เมืองทอง มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ตำบลอู่โลกจะมีป่าไม้ริมห้วยทับทันส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์และเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ปัจจุบันถูกแผ้วถางเพื่อทำการเกษตรทำให้ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วและยังมีที่สาธารณบางส่วนที่ยังมีสภาพเป็นป่า เช่นป่าช้า

8.3 ภูเขา

พื้นที่ตำบลอู่โลกไม่มีภูเขา

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4406 9707 มือถือ 08 2366 4333 E-mail : uloke.001@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.