"ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงวัฒนธรรม แกนนำพลังงาน มาตรฐานผ้าไหม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน"  
 
 ประวัติหน่วยงาน
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบต.
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 คู่มือประชาชน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของผู้บริหาร
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการบริหารความเสี่ยง
 แผนแม่บทสารสนเทศ
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเชิญร่วมสังเกตการณ์
 คำสั่ง/ประกาศอื่นๆ
 คู่มือการใช้ทรัพย์สิน/แบบฟอร์มการยืมพัสดุและคืนพัสดุ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service (แบบฟอร์มต่าง ๆ)
 ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 แผนอัตรากำลัง3ปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนกลยุทธ์
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
 การวางแผนความก้าวหน้า
 คำสั่งงานบุคคล
 หนังสือราชการเกี่ยวกับงานบุคคล
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
 แบบฟอร์มงานบุคคล
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
 การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 พจนานุกรมสมรรถนะ
 ระบบจัดการองค์ความรู้ KM
 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประกาศงานบุคคล
 ข้อมูลด้าน Competency (สมรรถนะ)
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรส่วนท้องถิ่น LHR
 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 คร
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประ
 
 
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 การใช้่จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 การใช้่จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 รายงานการรับ-การจ่าย ประจำปี
 
 
 งานบริการจัดเก็บภาษี
 แบบฟอร์มต่างๆ
 แนะนำการชำระภาษี
 ขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่โลก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วสิริสุข
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโชคใต้
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน
 ภาพกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับสมัครเด็กนักเรียน
 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน)
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6-ปี
 แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19
 คู่มือการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 คู่มือการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ตามมาตรการป้องกันก
 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่ว
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 คู่มือการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) (1)
 คู่มือการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) (2)
 
 
 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ/ผู้ป่วยเอดส์
 งานเด็กแรกเกิด
 งานส่งเสริมอาชีพ
 งานเด็กและเยาวชน
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่โลก
 แบบฟอร์มคำขอ
 คู่มือประชาชน
 
 งานก่อสร้าง
 งานประสานสาธารณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 งานผังเมือง
 คู่มือประชาชน งานกองช่าง
 แบบฟอร์มคำขอ งานกองช่าง
 ธนาคารขยะตำบลอู่โลก
 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกองช่าง
 ติดต่อสอบถาม กองช่าง อบต.อู่โลก
  Facebook กองช่าง
 
 
 
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของผู้บริหาร
_______________________________________________________________________________________________________
การแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของผู้บริหาร
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการบริหารงานของผู้บริหาร

                                             ----------------------------------------------

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลกจึงขอประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลกทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ถือปฏิบัติและดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 1 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วย งาน และสาธารณชนภายนอก

เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะนำพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้

ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดยประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน

2. ดำเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้ราชการเสียประโยชน์

3. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต.อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของ อบต.

5. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต.

6. มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน

นโยบายดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

1. นโยบายหลัก มุ่งเน้น และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนิน การตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวน การจัดซื้อจัดจ้างได้

2. มาตรการ/แนวทาง

2.1 กำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลาย

2.2 กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน และเผยแพร่ต่อที่สาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย

2.3 กำหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยกำหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน

2.4 กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย

1. นโยบายหลัก ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

2. มาตรการ/แนวทาง

2.1 กำหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วย งานในช่องทางที่หลากหลาย

2.2 พัฒนาบุคลากรของ อบต. ประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของ อบต. เพื่อให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ และนอกเวลาทำการ

2.3 พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

                             2.4 กำหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยใน อบต. จัดทำผลการดำเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต.อย่างต่อเนื่อง

นโยบายส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. นโยบายหลัก ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการรวมถึงร่วมตรวจสอบ การดำเนินงานของ อบต.

2. มาตรการ/แนวทาง

2.1 จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. ตามพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใน อบต. ดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย

1. นโยบายหลัก ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว

2. มาตรการ/แนวทาง

2.1 จัดให้มีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน

2.2 จัดให้มีคู่มือที่แสดงช่องทาง ขั้นตอนการร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

2.3 กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม

2.4 กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้อง เรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข

2. ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของ อบต.อู่โลก ที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสำเร็จของงานและ พร้อมรับฟังการวิพากษ์/ติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

3. อบต.อู่โลกพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการดำเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

             2.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ประกอบด้วย

2.1.1 นโยบายหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง และกำกับให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.อู่โลก

2.1.2 มาตรการ/แนวทาง

1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดให้ทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบในช่องทางที่หลากหลาย

2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน

3. สร้างขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกย่องให้แก่บุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี

4. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน อบต.

5. ดำเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของ อบต.อย่างเคร่งครัด

2.2 นโยบายการแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

2.2.1 นโยบายหลัก ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะนำหน่วย งานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นใน อบต.

2.2.2 มาตรการ/แนวทาง

1. จัดให้มีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้า หน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน

2. กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด

แนวปฏิบัติ

1. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ อบต.และวินัยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

2. อบต.อู่โลก ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด

          3.1 นโยบายในการป้องกันไม่ให้บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

3.1.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้บุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1.2 มาตรการ/แนวทาง

1. กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทำความผิดเพื่อให้บุคลากรตระหนักในการไม่รับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ประกอบด้วย

3.2.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญและใช้มาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

3.2.2 มาตรการ/แนวทาง

1. กำหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัยในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น

2. สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น

3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย

3.3.1 นโยบายหลัก ตระหนักและให้ความสำคัญการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน

3.3.2 มาตรการ/แนวทาง

1. กำหนดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมีการทุจริตเชิงนโยบาย

2. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับหน่วยงานภายใน อบต.

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระทำทุจริตรวมทั้งการดำเนินการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวปฏิบัติ

1. ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริต และกำหนดให้มีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

2. แต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กำหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน

4.1 นโยบายการปลูกฝังและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย

4.1.1 นโยบายหลัก การให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดีให้กับบุคลากร มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท เกิดความอายและกลัวที่จะกระทำการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต

4.1.2 มาตรการ/แนวทาง

1. กำหนดให้มีการรณรงค์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อบุคลากรกระทำการทุจริต

2. สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต

4.2 นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย

4.2.1 นโยบายหลักให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4.2.2 มาตรการ/แนวทาง

1. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.อู่โลก

2. กำหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

4.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย

4.3.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

4.3.2 มาตรการ/แนวทาง

1. กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบดำเนินการและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ

2. จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพื่อการบริหารงานโปร่งใส ช่วยการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แนวปฏิบัติ

            1. มีการกำหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตาม คู่มือหรือมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และกำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

3. ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม

4. ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

5.1.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม

5.1.2 มาตรการ/แนวทาง

1. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ

2. ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม

3. ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง

5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

5.2.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยหลักคุณธรรม ยึดหลักการคำนึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม

5.2.2 มาตรการ/แนวทาง

1. จัดทำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ

2. จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม ไม่ใช้หลักอุปถัมภ์ และใช้หลักความมั่นคงการรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี

3. สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี

5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย

5.3.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบได้และพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต. อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่า

5.3.2 มาตรการ/แนวทาง บริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

5.4 นโยบายในการมอบหมายที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย

5.4.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กำหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบ หมายงานที่ได้มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย

5.4.2 มาตรการ/แนวทาง

1. กระจายอำนาจหน้าที่และมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

2. ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมาย

5.5 นโยบายที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

5.5.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

5.5.2 มาตรการ/แนวทาง การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานตามความต้องการของบุคลากรของ อบต. ที่เหมาะสม จำเป็น ที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก

แนวปฏิบัติ

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อย่างเปิดกว้าง ทั่วถึง บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

6.1 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับใน อบต. รับทราบเพื่อให้เกิดผลต่อความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

6.2 มาตรการ/แนวทาง ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายธงชัย บวรวัฒนานุกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก

 
 
 
 
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4406 9707 มือถือ 08 2366 4333 E-mail : uloke.001@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.